...

 hello@padlovnia.pl / +48 660 586 660

pn-pt: 8-24 Weekend: 9-22

Regulamin klubu PADLOVNIA – Padel Club

PADLOVNIA – Padel Club, 02-853 Warszawa, ul. Karnawał 8, którego właścicielem jest SPS SPORT – MARIA DEL PILAR SENISE GARCIA, NIP: 5262552938, ul. Cypriana Godebskiego 34, 02-912 Warszawa.

ZASADY OGÓLNE

Klub czynny jest w godzinach 8:00 – 24:00 w dni powszednie oraz 9:00 – 22:00 w weekendy i święta państwowe. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia.

Wysokość opłat za korzystanie z kortu podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu i na stronie

internetowej: www.padlovnia.pl

Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów. Na terenie Klubu obowiązuje zasady:

Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub

innego pracownika Klubu.

Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność

finansowa przez klienta.

W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika.

Istnieje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów innych niż akcesoria do gry (piłeczka, rakieta) na obszar

kortu.

Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również

nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu. Zabrania się wpadania na tylną szklaną ścianę kortów.

Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów tylko za zgodą opiekuna.

Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod nadzorem opiekuna, lub trenera

prowadzącego zajęcia szkoleniowe.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet.

ZASADY REZERWACJI KORTÓW

Rezerwację można dokonać poprzez aplikację kluby.org lub w recepcji klubu. Aby rezerwacja była skuteczna, trzeba dokonać opłatę za wynajem kortów.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem, w innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu. W przypadku braku rezygnacji rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu.

W przypadku rezerwacji kortów otwartych, jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają korzystanie z kortów, klub dokona zwrotu opłaty za wynajem kortów na konto z którego dokonano wpłaty w terminie do 5dni roboczych.

Wszystkie skargi, wnioski, uwagi i reklamacje należy składać obsłudze kortów lub na adres mailowy hello@padlovnia.pl. Wszelkie skargi, wnioski, uwagi i reklamacje rozpatrywane będę w terminie do 14 dni.

CZŁONKOSTWO KLUBU PADLOVNIA

  1. Członkiem może zostać gracz, który na przestrzeni 3 miesięcy zagrał minimum 12 meczy w Klubie

Padlovnia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji kortów, zapisów na turnije organizowane na terenie klubu, podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę SPS SPORT – PILAR SENISE z siedzibą w Warszawie przy ul. C.Godebskiego 34, (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

SPS SPORT – PILAR SENISE jest uprawniony do rejestrowania zajęć w formie zdjęć i filmów wideo i umieszczania ich na stronie www.padlovnia.pl oraz w materiach promocyjnych w celach promocyjnych. Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie zdjęć i zapisów wideo ze swoim udziałem, proszone są o poinformowanie o tym recepcję klubu. Brak oświadczenia oznacza wyrażanie zgody na rejestrowanie zajęć przez SPS SPORT – PILAR SENISE i umieszczanie ich na stronie internetowej: www.padlovnia.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH, NASZYCH DOSTAWCÓW I KLIENTÓW

SPS SPORT, PILAR SENISE zdecydowanie zobowiązuje się do zapewnienia zgodności ogólnej i w określonym tu kontekście z wypełnianiem unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli naszych dostawców i klientów (Podmioty Danych) nie wymaga ich zgody, ale nadal musimy informować ich o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

Niniejszym uprzejmie prosimy o przesłanie tego listu do osób w Państwa organizacji, które są z nami w kontakcie w odniesieniu do naszego stosunku umownego.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem tych danych będzie „SPS SPORT – PILAR SENISE”, z którą nawiązano stosunek umowny. Danie kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: www.padlovnia.pl

SPS SPORT- PILAR SENISE, wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, do którego można skierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i którego dane kontaktowe są następujące:

Ul. Karnawał 8, 02-853 Warszawa E-mail: hello@padlovnia.pl Tel.: +48 502589713

Dane osobowe, polegające na danych identyfikacyjnych i kontaktowych podanych przez sygnatariuszy , osoby kontaktowe i klientów, a także wszelkie inne dane osobowe podane w przyszłości, będą przetwarzane w celu umożliwienia prawidłowego utrzymania, rozwoju i kontroli stosunku umownego oraz obrony prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Dane będą przechowywane przez administratora na czas trwania stosunku umownego, a po jego zakończeniu, do momentu upływu terminu obowiązującego na podstawie odpowiednich przepisów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie odpowiedniej umowy i uzasadniony interes administratora danych. W związku z powyższym prawni przedstawiciele i osoby kontaktowe dostawców muszą podać swoje dane kontaktowe. W przypadku, gdy nie zostaną one dostarczone, nie będzie możliwe zawarcie i/lub wykonanie odpowiedniej umowy.

Dane kontaktowe mogą być przekazywane Organom Administracji Publicznej i Jednostkom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

Dane mogą również zostać przekazane zewnętrznym audytorom w celu wywiązania się z zobowiązań finansowych, a także notariuszom publicznym w przypadku podniesienia umowy do aktu publicznego.

Dane osobowe mogą zostać przekazane SPS SPORT – PILAR SENISE w celu realizacji zadań administracyjnych i zarządczych.

Podmioty Danych mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W pewnych okolicznościach Podmioty Danych mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych; w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich indywidualną sytuacją, Podmioty Danych może sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. W takiej sytuacji dane nie będą przetwarzane, z wyjątkiem przypadków, w których konieczne jest dalsze przetwarzanie z uzasadnionych przyczyn lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń.

W przypadku, gdy jest to dozwolone przez prawo, Podmioty Danych mają możliwość otrzymania danych osobowych, które ich dotyczą lub które zostały przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie, a także mają możliwość przesłania ich innemu administratorowi danych.

Podmioty Danych mogą skorzystać ze swoich praw dostępu, poprawienia, usunięcia i przenoszenia swoich danych, a także ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych pod następującym adresem: Ul. Karnawał 8, 02-853 Warszawa (Polska) E-mail: hello@padlovnia.pl

Tel.: +48 502589713

Podmioty Danych są niniejszym informowane o ich prawie do zgłaszania roszczeń do odpowiednich organów nadzoru w zakresie ochrony danych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.